Особые условия группового путешествия

Bijzondere Voorwaarden Groepsreizen Silk Voyage

Особые условия группового путешествия

The special conditions group travel are available on the website in Dutch. Should you require them in English, please contact us.

Silk Voyage is vrij bij het bepalen van zijn Bijzondere Voorwaarden. Deze kunnen echter nooit tegenstrijdig zijn aan de Algemene Voorwaarden en ook niet aan de wet. De bijzondere voorwaarden dienen tevens als toelichting van de algemene voorwaarden.

Artikel 1: Prijzen

 1. De overeengekomen prijs in de pakketreisovereenkomst is – behoudens kennelijke materiële vergissing — vast en alle daarbij vermelde diensten zijn de prijs is aangeduid per persoon (tenzij anders vermeld).
 2. De prijzen bevatten de diensten zoals vermeld op de website van Silk Voyage bij “Inbegrepen”. Niet inbegrepen: alle andere kosten.
 3. Enkel de prijs vermeld op de website van Silk Voyage is geldig onder voorbehoud van beschikbaarheid.
 4. De prijzen vermeld op de website van Silk Voyage zijn opgesteld op basis van de gekende prijzen op datum van het opmaken van de offerte. Indien sommige diensten (accommodatie, transport of andere diensten) niet meer beschikbaar zijn of in prijs zijn gewijzigd op het moment van reservatie door Silk Voyage, stelt Silk Voyage, indien mogelijk, gelijkaardige alternatieven voor die een prijswijziging (omhoog of omlaag) tot gevolg kunnen hebben. Ook deze prijzen zijn weer onder voorbehoud van beschikbaarheid.
 5. Silk Voyage ziet af van haar recht op een eventuele prijsverhoging (en dus ook een eventuele prijsverlaging) ten gevolge van verandering van de wisselkoers. Bij wijziging in aankomst- of vertrektaksen, of omwille van een brandstoftoeslag bij transport, van meer dan 5%, zal de prijs naar boven of naar beneden worden aangepast.
 6. Silk Voyage behoudt het recht om eventuele prijsverhogingen door te voeren ten gevolge van een onverwachte stijging van lokale kosten zoals bv. een verhoging van parkgelden of lokale BTW of taksen opgelegd van overheidswege in het land van bestemming. Dit ook na de ondertekening van de bestelbon (doch nooit na vertrekdatum). Silk Voyage zal als een goede huisvader waken over het minimaliseren van bijkomende heffingen en zal dit slechts in uiterst onverwachte situaties vorderen.
 7. Indien Silk Voyage de totaalprijs van de reis na ontvangst van de definitieve factuur met meer dan 8 % verhoogt, kan de reiziger de pakketreisovereenkomst zonder vergoeding verbreken. In dit geval heeft de reiziger recht op terugbetaling van de bedragen die hij aan Silk Voyage heeft betaald.

Artikel 2: Betaling van de reissom

 1. Bij Silk Voyage bedraagt het voorschot 40% van de reissom. Het saldo dient te worden betaald uiterlijk 6 weken voor afreis. Bij het reserveren van niet-terugbetaalbare accommodaties of diensten zoals aangegeven in de offerte, kan het voorschot worden verhoogd.
 2. Silk Voyage neemt pas een aanvang met het reserveren van de diensten in de offerte van zodra het overeengekomen voorschot ontvangen is en het minimum aantal deelnemers voor de groepsreis bereikt is.

Artikel 3: Verbreking van de pakketreisovereenkomst

 1. Door Silk Voyage: Silk Voyage beslist uiterlijk 21 kalenderdagen voor afreis of een groepsreis al dan niet zal doorgaan wegens het niet behalen van het minimum aantal deelnemers. Het minimum aantal deelnemers staat vermeld op de website van Silk Voyage. Desgevallend kan Silk Voyage een reis garanderen met een kleiner aantal deelnemers dan het minimum.
 2. Door de reiziger: De annuleringskosten zijn variabel volgens het tijdstip van annulering. De juiste datum van de annulering wordt bepaald door de datum van schriftelijke ontvangst door de organisator. De schadevergoeding bij verbreking door de reiziger werd door Silk Voyage als volgt forfaitair vastgelegd:
  • Bij annulering 90 dagen voor vertrek, zal 100% van de totale kostprijs van de reis worden terugbetaald.
  • Bij annulering tot 45 dagen voor vertrek, zal 70% van de totale kostprijs van de reis worden terugbetaald.
  • Bij annulering tussen 31 en 44 dagen voor vertrek, zal 30% van de totale kostprijs van de reis worden terugbetaald.
  • Bij annulering minder dan 30 dagen voor vertrek, kan de reis niet meer worden terugbetaald.
  • Als de reiziger niet tijdig op het lokale vertrekpunt van de reis geraakt of komt te laat aan, dan kan de reis niet meer worden terugbetaald.
  • Als de reiziger de boeking wil annuleren, neem dan contact op met onze klantendienst. Silk Voyage heeft ook een melding van de annulering nodig van de persoon die de boeking gemaakt heeft via het terugbetalingsformulier.
 3. Het bedrag van de terugbetaling is afhankelijk van de datum waarop Silk Voyage de melding van de annulering heeft ontvangen via het terugbetalingsformulier. Bij elke annulering zal er een minimale administratiekost van 100 euro per persoon worden aangerekend. De gemaakte kosten voor transport (lokale vlieg- en treintickets) en voor het internationale vliegticket (als dat via Silk Voyage werd besteld) zullen van de terugbetaling worden afgetrokken.
 4. Afhankelijk van de reden van de annulatie, kan de reiziger annulatiekosten mogelijk terugvorderen via zijn verzekering. Claims moet hij rechtstreeks richten tot zijn verzekeringsmaatschappij.

Artikel 4: Overdraagbaarheid van de boeking

 1. De reiziger kan de pakketreisovereenkomst overdragen aan een persoon die voldoet aan alle voorwaarden die voor die overeenkomst gelden.
 2. Alle kosten die voortvloeien uit het doorgeven van de reis aan andere personen worden integraal doorgerekend aan de
 3. Silk Voyage doet steeds al het mogelijke om een reis over te dragen maar maakt voorbehoud indien dit niet kan gerealiseerd worden ondanks alle inspanningen.
 4. Administratieve kosten voor een overdracht aan andere personen bedragen steeds 100 euro per persoon.

Artikel 5: Andere wijzigingen door de reiziger (reisdata, andere bestemming)

 1. De reiziger heeft het recht om, na bevestiging van de reis nog wijzigingen aan te brengen. Deze moeten schriftelijk overgemaakt worden en alle kosten die hieruit voortvloeien worden door Silk Voyage voor de reiziger berekend. Na schriftelijke goedkeuring van de reiziger zal Silk Voyage alle nodige inspanningen leveren om de gevraagde aanpassingen uit te voeren aan het berekende bedrag, maar dit steeds onder voorbehoud van beschikbaarheid op het moment van definitieve wijziging. Alle kosten worden door Silk Voyage integraal aangerekend aan de reiziger.
 2. Administratieve kosten voor een wijziging bedragen steeds 100 euro per persoon.

Artikel 6: Formaliteiten

 1. De reiziger bevestigt kennis genomen te hebben van de informatie inzake de te vervullen formaliteiten en de duur voor het bekomen ervan die hem in de Pakketreisovereenkomst worden medegedeeld. De reiziger dient in het bezit te zijn van geldige (niet vervallen) identiteitsdocumenten voor de gereserveerde reis. De reiziger dient zelf in te staan voor het eventueel bekomen van de nodige visa of andere noodzakelijke reisdocumenten. Reizigers van niet-Belgische nationaliteit dienen spontaan hun nationaliteit mee te delen en de ambassade van het land van bestemming te contacteren voor het bekomen van de benodigde info i.v.m. de reisdocumenten.
 2. Minderjarigen dienen over een identiteitskaart met foto te beschikken of een geldige internationale reispas en moeten documenten voorleggen, waarop de ouders hun toestemming verlenen om alleen te reizen en waarbij de datum van aankomst en van vertrek uit het betrokken land vermeld is. Verder dienen zij ook over eventuele andere reisdocumenten te beschikken zoals bij een meerderjarige.
 3. De reiziger moet bij inschrijving de naamgegevens doorgeven zoals die vermeld staan op zijn officiële identiteitsdocumenten. Indien een fout leidt tot bijkomende kosten (ticket, permit) zijn deze ten laste van de reiziger. Bij niet naleving van de wettelijke voorschriften van het betrokken land is de daaruit voortvloeiende schade eveneens voor rekening van de reiziger.

Artikel 7: Het reisprogramma

 1. Het reisprogramma staat beschreven op de website van Silk Voyage en precontractuele informatie die deel uit maakt van de pakketreisovereenkomst.
 2. Foto’s in alle documenten, brochures en op de website zijn illustratief en maken geen deel uit van het contract.
 3. De inhoud en volgorde van het reisprogramma kunnen door onvoorziene omstandigheden buiten de wil van Silk Voyage (toestand van de wegen, weersomstandigheden, natuurrampen, politieke onrust of instabiliteit), steeds wijzigen. Silk Voyage en zijn aangestelden zullen steeds het nodige doen om het programma in de mate van het mogelijke te laten doorgaan.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

 1. Silk Voyage is niet aansprakelijk voor onvoorziene gebeurtenissen, voortspruitend uit overmacht zoals onvoorziene wijzigingen in vertraging of annulering van vluchten, ongevallen. stakingen. epidemieën, weersomstandigheden, oorlog enz., voorbeelden waarvan de opsomming niet beperkend is. De hiermee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van de reiziger.
 2. Evenmin zullen Silk Voyage noch de reisbegeleider aansprakelijk zijn voor een eventuele aanhouding door politie en/of andere autoriteiten wegens het door de reiziger niet naleven van de voorschriften . Alle gevolgen zijn dan voor rekening van de
 3. Silk Voyage is niet aansprakelijk voor de goede uitvoering van de totale reisdienst indien de reiziger niet het volledige arrangement bij Silk Voyage boekt. Excursies en andere diensten die op eigen initiatief ter plaatse worden geboekt, vallen niet onder verantwoordelijkheid van Silk Voyage.
 4. Silk Voyage heeft het recht de reisovereenkomst op te zeggen, zonder aansprakelijk te kunnen worden gehouden voor enige schade ingeval van overmacht, waaronder wordt verstaan abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Onder overmacht wordt m. verstaan politieke onrust, oorlog, natuurrampen, schaarste, algemene staking,…Bij het vaststellen van overmacht zal rekening worden gehouden met de lokale omstandigheden waarop de reisovereenkomst betrekking heeft.
 5. De reiziger is verplicht om, op het ogenblik van de reservatie, alle noodzakelijke informatie die betrekking hebben op de reis, mee te delen aan Silk Voyage. Zoals fysieke en mentale gezondheid, allergieën, specifieke eetgewoontes, nationaliteit, exacte leeftijd van kinderen op het ogenblik van de reis,……”. Silk Voyage is niet verantwoordelijk voor het nalaten of foutief doorgeven van deze informatie. Eventuele kosten die hieruit voortvloeien, zijn ten laste van de reiziger.
 6. Wie andere deelnemers boekt, is aansprakelijk voor het nakomen van de Algemene en Bijzondere Voorwaarden door de door hem ingeschreven personen.
 7. De reiziger dient te zorgen voor de correcte en nodige identiteitsdocumenten en eventuele visumverplichtingen, tenzij anders vermeld in de
 8. De reiziger dient in te staan voor alle formaliteiten inzake bagage en Bij niet- naleving van de wettelijke voorschriften van het betrokken land, is de daaruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.

Artikel 9: Verloop van de reis

 1. De reiziger zal de richtlijnen van de reisbegeleider in verband met de veiligheid, het verloop van de reis, het groepsgebeuren en de conditie dienen te Bij overtreding van deze richtlijnen, kan een reiziger uitgesloten worden van verdere deelneming zonder aanspraak te kunnen maken op schadevergoeding of terugbetaling van een gedeelte van de reissom.
 2. Wanneer tijdens de reis zou blijken dat iemand niet of niet langer over de vereiste ingesteldheid of conditie beschikt om de reis verder te zetten, kan de reisleider besluiten hem/haar naar het hotel of naar de plaats van vertrek terug te Ongemakken en kosten die hieruit zouden voortvloeien zijn voor rekening van de reiziger.

Artikel 10: Bagage

 1. Silk Voyage is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van De mogelijke aansprakelijkheid van vervoerder of hotel blijven evenwel behouden.
 2. Bij verlies of beschadiging van bagage moet de reiziger bij de afdeling verloren bagage van de luchthaven een property irregularity report invullen. Zonder dit document is het onmogelijk om een vergoeding te
 3. De adviezen over toegelaten gewicht van de bagage dienen gevolgd te Eventuele extra kosten voor overgewicht zijn ten laste van de reiziger.

Artikel 11: Dienstregeling van vervoerders

 1. De vermelde dienstregelingen van vervoerders zijn indicatief. De reiziger dient in alle omstandigheden er rekening mee te houden dat deze zowel voor als tijdens de reis gewijzigd kunnen
 2. Wijzigingen in de dienstregelingen van vervoerders kunnen de reisduur beïnvloeden. De reiziger heeft geen recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de reissom indien de tijdstippen van vertrek, ten gevolge van wijzigingen, niet meer dan 36 uur afwijken van het oorspronkelijk tijdstip.

Artikel 12: Klachtenregeling

 1. De deelnemer dient in de eerste plaats de reisbegeleider aan te spreken indien hij ontevreden is over de geleverde
 2. Indien de deelnemer vindt dat de reisbegeleider onvoldoende gehoor geeft aan zijn opmerkingen, dient de reiziger, op een bewijskrachtige wijze, Silk Voyage of zijn reiskantoor onverwijld op de hoogte te brengen van iedere non-conformiteit die hij ervaart tijdens de uitvoering van de pakketreisovereenkomst via info@silk voyage.be.
 3. Voor eventuele geschillen die niet via de Geschillencommissie opgelost kunnen worden, is alleen de rechtbank van Antwerpen
 4. Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

Laatste wijziging van deze pagina: 11/06/2019

Lost your password?